Coverage Report - com.mattunderscore.http.headers.useragent.details.application
 
Package # Classes Line Coverage Branch Coverage Complexity
com.mattunderscore.http.headers.useragent.details.application20
60%
43/71
N/A
1
 
Classes in this Package Line Coverage Branch Coverage Complexity
ApplicationDetail
66%
4/6
N/A
1
Bot
40%
2/5
N/A
1
Browser
40%
2/5
N/A
1
Chrome
100%
2/2
N/A
1
ChromeBased
0%
0/2
N/A
1
Chromium
0%
0/2
N/A
1
ChromiumBased
0%
0/2
N/A
1
Compatible
50%
2/4
N/A
1
ContactInformation
66%
2/3
N/A
1
EncryptionStrength
66%
2/3
N/A
1
Epiphany
100%
2/2
N/A
1
Firefox
50%
2/4
N/A
1
GoogleBot
100%
2/2
N/A
1
IE
50%
2/4
N/A
1
Iceweasel
100%
2/2
N/A
1
LikeFirefox
50%
2/4
N/A
1
MozillaBasedProduct
66%
2/3
N/A
1
Opera
70%
7/10
N/A
1
Safari
100%
4/4
N/A
1
SafariBased
100%
2/2
N/A
1